TAKİP NETİCESİ BORCUN BİR KISMINA İTİRAZ EDEN BORÇLUNUN İTİRAZ ETTİĞİ KISMIN CİHET VE MİKTARINI AÇIKÇA GÖSTERMESİ GEREKİR, AKSİ TAKTİRDE BORCA İTİRAZ ETMEMİŞ SAYILIR

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO. 2013/17000
KARAR NO. 2013/25257
KARAR TARİHİ. 4.7.2013

2004/m.62

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
İİK. nun 62/4 maddesinde; “Borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun o kısmın cihet ve miktarını açıkça göstermesi lazımdır. Aksi takdirde itiraz edilmemiş sayılır.” hükmü yer almakta olup, bu hükme göre borcun bir kısmına itiraz eden borçlunun, hangi kısma itiraz ettiğini ve miktarını açıkça belirtmesi gerekmektedir.

Alacaklının genel haciz yolu ile yaptığı takipte borçlu ların; “takip talebindeki miktar kadar borçlarının bulunmadığı” biçiminde yapılan açıklama kısmi itiraz niteliğinde olup, İİK.nun 62/4. maddesi gereğince itiraz edilen kısmın cihet ve miktarı açıkça gösterilmediğinden, borca yönelik bu kısmi itiraz geçersizdir.

Bu nedenle takip kesinleştiği halde, alacaklının itirazın kaldırılması için icra mahkemesine yaptığı başvuru fuzuli bir işlemdir. Bu durumda mahkemece, başvuru şikayet olarak vasıflandırılıp, takibin durdurulmasına ilişkin 10.02.2010 tarihli icra müdürlüğü kararının geçersiz itiraz nedeni ile iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde itirazın kaldırılmasına ve icra inkar tazminatına hükmedilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.07.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın