Taraf teşkili kamu düzeniyle ilgili olup mahkemece re’sen gözetilmesi gerektiğinden davalı şirketin adresinin tespiti davacıya yüklenemez.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi

Esas: 2012/6781

Karar: 2012/7534

(Karar Tarihi : 29.11.2012)


“Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacılar vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacılar vekili ile davalı İ____ Ç____ vekili geldi. Davalı A____ K____ ile H____ Ç____ vekili ve diğer davalılar gelmedi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra eksiklik sebebiyle mahalline iade edilen dosya ikmal edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu işin gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Dava, güçlendirme masraflarının tahsiline dair olup, mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş, karar davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında imzalanan 15.12.1999 tarihli sözleşme ile Diyarbakır Merkez G____ Köyü 6 Derslikli İlköğretim Okulu inşaatı işinin yapımı kararlaştırılmıştır. Davacı iş sahibi, davalı ise yüklenicidir. Davacı iş sahibi tarafından açılan davada, yaptırılan inceleme sonucunda okul binasının güçlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıktığı belirtilerek, keşif yapılmak suretiyle belirlenecek değerin davalı yükleniciden tahsili istenmiştir. Mahkemece dava dilekçesinde bildirilen davalı şirket adresine çıkarılan tebligatın iade edilmesi üzerine, davacı vekiline davalının bilinen adresinin mahkemeye bildirilmesi için bir haftalık kesin süre verildiği şerhini içerir davetiye çıkarılmış, davetiyenin davacı vekiline 5.3.2012 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen davacı vekilince davalının adresi bildirilmediği gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

6100 Sayılı HMK’nın 119.maddesi 1.fıkrasında dava dilekçesinde bulunması gereken hususlar sayılmış, aynı maddenin 2.fıkrasında ise bu hususlardan davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri; davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası; varsa kanuni temsilcileri ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri; açık bir şekilde talep sonucu ve davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzasının bulunmaması halinde davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verileceği, bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde davanın açılmamış sayılacağı hükme bağlanmıştır. Somut olayda davacı vekili tarafından dava dilekçesinde, davalı şirketin adresinin bildirildiği, bildirilen adrese çıkarılan tebligatın ise muhatabın adreste tanınmadığı belirtilerek tebliğ edilemeden iade edildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece düzenlenen 30.1.2012 tarihli tensip zaptının 1.fıkrasında HMK’nın 119.maddesinde belirtilen zorunlu unsurların eksiksiz olduğu da tespit edilmiştir.

Taraf teşkili kamu düzeniyle ilgili olup mahkemece re’sen gözetilmesi gerektiğinden davalı şirketin adresinin tespiti davacıya yüklenemez. Hukuki dinlenilme hakkının (HMK. 27. maddesi, HUMK. 73. maddesi) bir sonucu olarak davanın taraflarına usulüne uygun tebligat yapılması ve taraf teşkili tamamlandıktan sonra yargılamaya devam olunması zorunludur. Mahkemece ilgili kurumlardan sorulmak suretiyle davalı şirketin bilinen en son adresi tespit edilerek Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak dava dilekçesinin tebliği gerekir. Mahkemece Diyarbakır Ticaret Sicili Memurluğu’na yazılan müzekkere sonucu davalı şirket adresinin tespit edildiği ve gerekçeli kararın adı geçen şirkete tebliğ edildiği de dosya kapsamından anlaşılmaktadır.

Mahkemece yapılacak iş, davalıya Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak dava dilekçesinin tebliği sağlanarak taraf teşkilini sağlamak, daha sonra, tarafların tüm delillerini toplayarak oluşacak sonuç doğrultusunda karar vermek olmalıdır. Açıklanan sebeplerle kararın bozulması gerekmiştir.

KARAR : Yukarıda belirtilen sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 29.11.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

Bir cevap yazın