Tedbir kararlarına aykırılık halinde görevli mahkemenin Aile Mahkemesi olduğu

Yargıtay – 2 Ceza Dairesi
Esas:2010/22029
Karar:2012/10384
Karar Tarihi:19.04.2012
ÖZET: İlgili kanun hükümlerine göre şeklindeki düzenleme ile tedbire muhalefet eyleminin yaptırımının yeniden düzenlendiği, tanımlar başlıklı maddede ise, hakim tanımının Aile Mahkemesi hakimini ifade edeceğinin düzenlenmesi karşısında, tedbir kararlarına aykırılık halinde görevli mahkemenin Aile Mahkemesi olduğu anlaşılmakla, görevsizlik kararı verilmesinin gerekmesi bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 73) (6284 S. K. m. 13, 23)

Dava: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Karar: 1-) Katılan 5237 sayılı TCK. nun 73/4 maddesi uyarınca hüküm kesinleşinceye kadar şikayetinden vazgeçebileceğinden ve katılan karardan sonra 25.11.2008 havale tarihli dilekçesiyle şikayetinden vazgeçtiğini bildirmekle, öncelikle dilekçede kimlik tespiti olmadığından, dilekçenin mağdura ait olup olmadığı açıklığa kavuşturulup mağdura ait ise, mağdurun şikayetten vazgeçmesini kabul edip etmediği, 5237 sayılı TCK. nun 73/6 maddesi gözetilerek sanıktan sorulup sonucuna göre hakaret suçundan hüküm kurulması zorunluluğu

2-) Hükümden sonra 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 08.03.2012 gün ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 23/1 maddesi ile 14.01.1998 tarihli 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un tümüyle yürürlükten kaldırıldığı, anılan 6284 sayılı Kanunun 13/1. maddesinde şeklindeki düzenleme ile tedbire muhalefet eyleminin yaptırımının yeniden düzenlendiği, tanımlar başlıklı 2. maddenin (c) bendinde ise, hakim tanımının Aile Mahkemesi hakimini ifade edeceğinin düzenlenmesi karşısında, tedbir kararlarına aykırılık halinde görevli mahkemenin Aile Mahkemesi olduğu anlaşılmakla, görevsizlik kararı verilmesinin gerekmesi,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 19.04.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın