Temsil, ağırlama ve tören giderleri ekonomik kodundan yapılacak harcamalar mutlaka 4734 sayılı Kanunda belirtilen ihale usullerinde birisi ile ya da doğrudan temin yöntemiyle yapılması gerekmektedir.

Temsil, ağırlama ve tören giderleri ekonomik kodundan yapılacak harcamalar mutlaka 4734 sayılı Kanunda belirtilen ihale usullerinde birisi ile ya da doğrudan temin yöntemiyle yapılması gerekmektedir. Bunun için gerekli olan kanuni prosedüre uymak zorunludur. Bu nedenle tek firma tespit edip bu firmadan ihtiyacın temin edilmesi mümkün değildir. Piyasa fiyat araştırmasının sağlıklı ve gerçekçi yapıldığının mutlaka ispat edilmesi gerekmektedir. 4734 sayılı Kanun’un temel ilkeleri olan açıklık, rekabet, saydamlık, güvenilirlik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin gerçekleşmesi için bir zorunluluktur.

Rapor dosyası ve ekli belgelerin incelenmesi neticesinde; Belediye tarafından satın alınan bahse konu hizmetlerin piyasa fiyat araştırması yapılmadan, tek firmadan ( … Tic. A.Ş) teklif alınmak suretiyle temsil, ağırlama ve tören giderleri ekonomik kodundan gerçekleştirildiği görülmüştür. Yine satın alınan muhtelif giyim eşyasının kimlere nasıl dağıtıldığı konusunda da her hangi bir bilgi ya da belgeye yer verilmemiştir. Bunun yanında; harcama talimatı ve onay belgesinde, alım konusu işin niteliği, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usul belirtilmesi gerektiği halde, ilişikli belgelerde bu bilgiler yer almamaktadır.

Diğer taraftan ise, her ne kadar, belediye giderleri arasında sayılmayan ve temsil, ağırlama ve tören giderleri tertibinden karşılanması da mümkün olmayan giyim eşyalarının, satın alınması mümkün olmamakla birlikte, söz konusu alımlar yapılmış ve bedeli ödenmiştir. Ancak, doğrudan temin ile yapılan bu alımlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin birçoğunun ödeme emri belgelerine eklenmediği görülmüştür. Ayrıca, Belediyede Başkanlık ve Meclis toplantılarının yapıldığı katta bulunan personele muhtelif giyim eşyası alımının Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerine de uyulmadan yapıldığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, yapılan alımların belge eksikliği ve Giyecek Yardımı Yönetmeliği’ne aykırı olması itibari ile de mevzuata aykırılığı açıktır.

Belediyesinde Başkanlık ve Meclis katında çalışan personel için muhtelif giyim eşyası satın alınarak bedellerinin Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri kaleminden ödenmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 60’ıncı maddesinde belediyenin hangi giderleri yapabileceğini belirtmiş, Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi’ nin 3., 4. ve 9. maddelerini ve ilgili harcama mevzuatını zikretmiş ve yapılan bu harcamanın “Giyecek Yardımı Yönetmeliği’ne aykırı olması itibari ile de mevzuata aykırılığı açıktır.” ve temyiz edilen tazmin kararı tasdik edilmiştir.

İlgili Kanun Maddeleri

6085 Sayılı Kanun 0053.Madde
5393 Sayılı Kanun 0060.Madde
5018 Sayılı Kanun 0071.Madde

Bir cevap yazın