TİCARİ KREDİNİN ERKEN KAPATILMASI NEDENİYLE HAKSIZ TAHSİL EDİLEN KOMİSYON

Özet: … Bankasınca 09.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 2006/1 sayılı tebliğ yayınlanmış olup, anılan tebliğin 4. maddesi ile bankaların reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulayacakları faiz oranları ile faiz dışında sağlanacak diğer menfaatleri ve tahsil olunacak masrafları serbestçe belirlemekte yetkili kılındığı, diğer bankaların 2015 yılı için … Bankasın’a bildirdikleri kredi erken kapama komisyon oranları ortalamasının %4,33’e tekabül ettiği, taraflar arasında açık bir oran belirtilmediğinden bankacılık sektör ortalaması olan %4,33 oranın üzerinde uygulanan kısmın fahiş olduğu gerekçesiyle 6.167,57 TL’nin davacıya iadesine, alacağın 3.000 TL’lik kısmına dava tarihinden, kalanına ise 17.05.2016 ıslah tarihinden itibaren avans faizi uygulanmasına karar verilmesi hukuka uygundur.

T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi
E: 2017/1378
K: 2018/6861
K.T.: 07.11.2018
MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
Taraflar arasında görülen davada … 8. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 19/07/2016 tarih ve 2015/328-2016/567 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankanın … Şubesinde ticari kredi kullandığını, kullandığı ticari krediyi erken ödeyerek 21.03.2014 tarihinde kapattığını, erken ödeme nedeniyle müvekkilinden 21.999,77 TL komisyon ve 1.099,99 TL BSMV olmak üzere toplam 23.099,76 TL erken kapama komisyonu tahsil edildiğini, daha sonra tahsil edilen komisyonun 6.930,00 TL’lık kısmının 10.06.2014 tarihinde iade edildiğini müvekkilinden haksız tahsil edilen 16.169,76 TL’den şimdilik 3.000,00 TL’nin 21.03.2014 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, tarafların tacir olduğunu, kredi sözleşmesi uyarınca erken kapama komisyonunun alınmasının mümkün bulunduğunu, ticari teamüllere uygun bu komisyon nedeniyle davacının iade talep etme hakkının olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca taraflar arasında imzalanan genel kredi sözleşmesinin 2.8. maddesinin birinci fıkrasında erken ödemenin şartlarının belirlendiği, yine 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Faiz oranları ile Diğer menfaatler” başlıklı 144. maddesinin “Bakanlar Kurulu, bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulanacak azami faiz oranlarını….özel cari hesaplar dahil bu maddede belirtilen işlemlerde sağlanacak diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar ya da oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu, bu yetkilerini Merkez Bankasına devredebilir.” hükmünü içerdiği, verilen bu yetkiye dayanarak … Bankasınca 09.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 2006/1 sayılı tebliğ yayınlanmış olup anılan tebliğin 4.maddesi ile bankaların reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulayacakları faiz oranları ile faiz dışında sağlanacak diğer menfaatleri ve tahsil olunacak masrafları serbestçe belirlemekte yetkili kılındığı, diğer bankaların 2015 yılı için … Bankasına bildirdikleri kredi
erken kapama komisyon oranları ortalamasının %4,33’e tekabül ettiği, taraflar arasında açık bir oran belirtilmediğinden bankacılık sektör ortalaması olan %4,33 oranın üzerinde uygulanan kısmın fahiş olduğu gerekçesiyle 6.167,57 TL’nin davacıya iadesine, alacağın 3.000 TL’lik kısmına dava tarihinden, kalanına ise 17.05.2016 ıslah tarihinden itibaren avans faizi uygulanmasına karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 07/11/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın