TWİTTER HESABI ÜZERİNDEN HAKARET

T.C. YARGITAY
18. CEZA DAİRESİ


E. 2017/4818
K. 2017/15013
T. 18.12.2017


• TWİTTER HESABI ÜZERİNDEN HAKARET (ABD’nin Hakaret Suçlarına Dair İstinabe Taleplerine Yanıt Vermediğinden IP Adresinin ve Şüphelinin Tespit Edilemediği Gerekçesiyle Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmişse de Soruşturma Dosyası Kapsamında Hiç Bir Soruşturma İşlemi Yapılmadan Verilen Kararın Doğru Olmadığı)
• KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARINA İTİRAZ (ABD’nin Hakaret Suçlarına Dair İstinabe Taleplerine Yanıt Vermediğinden Ip Adresinin ve Şüphelinin Tespit Edilemediği Gerekçesiyle Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı – Şüpheli veya Şüpheliler Tespit Edilemediği Takdirde İse Dava Zamanaşımı Süresince Soruşturmaya Devam Edilmesi Gerektiği/Twitter Hesabı Üzerinden Hakaret)
• HAKARET (Twitter Hesabı Üzerinden – ABD’nin Hakaret Suçlarına Dair İstinabe Taleplerine Yanıt Vermediğinden IP Adresinin ve Şüphelinin Tespit Edilemediği Gerekçesiyle Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı/Dosya Kapsamında Hiç Bir Soruşturma İşlemi Yapılmadan Verilen Karara İtirazın Reddinin Kanun Yararına Bozulacağı)
5271/m.160/1,170/2,172/1
ÖZET : Dava; hakaret suçuna ilişkindir. Her ne kadar ABD’nin hakaret suçlarına dair istinabe taleplerine yanıt vermediğinden IP adresinin ve şüphelinin tespit edilemediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişse de, soruşturma dosyası kapsamında hiç bir soruşturma işlemi yapılmadan bu karar verilmiştir. Kaldı ki CMK’nın 172/1. maddesindeki, kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinin somut olayda mevcut olmadığı, dolayısıyla şüpheli veya şüphelilerin tespitine yönelik olarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra, şüpheli veya şüphelilerin tespiti halinde iddianame düzenlenmesi, şüpheli veya şüpheliler tespit edilemediği takdirde ise dava zamanaşımı süresince soruşturmaya devam edilmesi gerektiği anlaşılmakla, merciince itirazın kabulüne karar verilmesi yerine reddedilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

DAVA : Hakaret suçundan faili meçhul şüpheliler hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 15/07/2016 tarihli ve 2016/81792 soruşturma, 2016/50088 Sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine dair İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 22/09/2016 tarihli ve 2016/3440 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

İstem yazısında: “5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesinde yer alan “Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. Cumhuriyet savcısı, maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.” şeklindeki düzenleme karşısında, Cumhuriyet savcısının soruşturma yapmak zorunda olduğu, dosya kapsamına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca benzer bir olay sebebiyle Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün yazısı gerekçe göstererek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de, belirtilen bilgiler doğrultusunda herhangi bir araştırma yapılmadan, keza araştırma yapılmasına rağmen şüpheliye ulaşılamaması halinde daimi arama kararı alınarak dava zaman aşımı süresinin sonuna kadar evrakın takibinin gerektiği gözetilmeksizin eksik soruşturmaya dayalı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, ortada 5271 Sayılı Kanun’a uygun bir soruşturmanın bulunmadığı bir durumda, anılan Kanun’un 160. maddesi ve diğer maddeleri uyarınca soruşturma yapmasını sağlamak maksadıyla itirazın kabul edilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” denilmektedir.

KARAR : I-) Olay:

Müşteki …, vekili aracılığı ile İstanbul Cumhuriyet başsavcılığına dilekçe marifeti ile müracaat etmiş ve …,…,… kullanıcı adlı twitter hesaplarından kendisi ile alakalı hakaret içerikli mesajlar gönderildiğinden bahisle şikayetçi olmuştur. Cumhuriyet başsavcılığınca herhangi bir soruşturma işlemi yapılmadan Adalet Bakanlığı’nın 10/07/2013 tarihli 69/2 Sayılı genelgesine atıf yapılarak özetle; Twitter İnc. İsimli firmadan bilgi için ABD’ye yazılan adli yardımlaşma taleplerinin reddedildiği gerekçesi ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiştir.

Bu karara karşı müşteki vekilince İstanbul Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz merciince de kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın gerekçesine göre gerekçeli itirazın reddine kesin olarak karar verilmiştir. Bu karar aleyhine de kanun yararına bozma talebinde bulunulmuştur.

II- Kanun Yararına Bozma İstemine İlişkin Uyuşmazlığın Kapsamı:

Cumhuriyet başsavcılığına yapılan şikayet üzerine failin tespitinin mümkün olmadığı gerekçesi ile herhangi bir soruşturma işlemi yapılmaksızın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın verilip verilemeyeceği sorununa ilişkindir.

III- Hukuksal Değerlendirme:

CMK’nın 160/1. maddesinde, “Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya haşlar.”, 160/2. maddesinde “Cumhuriyet Savcısı, maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için. emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür.” 170. maddesinin 2. fıkrasında, “Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet Savcısı, bir iddianame düzenler. 172. maddesinin 1. fıkrasında, “Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir.” hükümleri düzenlenmiştir.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı itiraz üzerine inceleyen mahkeme, kamu davası açılması için yeterli delil bulunmaması durumunda itirazın reddine, yeterli delil bulunması durumunda itirazın kabulüne veya eksik soruşturma sebebiyle soruşturmanın genişletilmesine karar verebilecektir.

CMK’nın 170/2. maddesine göre kamu davası açılabilmesi için soruşturma aşamasında toplanan delillere göre suçun işlendiğine dair yeterli şüphe bulunması gerekir. Suç ihbar veya şikayeti yoluyla soruşturma yaparak maddi gerçeğe ulaşma yükümlülüğü ve yetkisi bulunan Cumhuriyet savcısı, soruşturma sonucunda elde edilen delilleri değerlendirerek kamu davası açmayı gerektirir nitelikte yeterli şüphe olup olmadığını takdir edecektir. Ancak soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısının delil değerlendirmesiyle, kovuşturma aşamasında hakimin delilleri değerlendirmesi birbirinden farklı özelliklere sahiptir. CMK’nın 170/2. maddesine göre soruşturma aşamasında toplanan deliller kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturup oluşturmadıkları çerçevesinde incelemeye tabi tutulurken, kovuşturma aşamasında, isnad edilen suçun işlenip işlenmediği hususunda mahkumiyete yeter olup olmadığı ve tam bir vicdani kanaat oluşturup oluşturmadığı çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Her ne kadar ABD’nin hakaret suçlarına dair istinabe taleplerine yanıt vermediğinden IP adresinin ve şüphelinin tespit edilemediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişse de, soruşturma dosyası kapsamında hiç bir soruşturma işlemi yapılmadan bu karar verilmiştir. Kaldı ki CMK’nın 172/1. maddesindeki, kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinin somut olayda mevcut olmadığı, dolayısıyla şüpheli veya şüphelilerin tespitine yönelik olarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra, şüpheli veya şüphelilerin tespiti halinde iddianame düzenlenmesi, şüpheli veya şüpheliler tespit edilemediği takdirde ise dava zamanaşımı süresince soruşturmaya devam edilmesi gerektiği anlaşılmakla, merciince itirazın kabulüne karar verilmesi yerine reddedilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kanun yararına bozma istemi doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden,

SONUÇ : 1-) İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 22/09/2016 tarihli ve 2016/3440 değişik iş sayılı kararının, 5271 Sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

2-) Aynı Kanun maddesinin 4-a fıkrası gereğince, sonraki işlemlerin mahallinde tamamlanmasına, 18.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın