VELAYETİN DÜZENLENMESİ DAVASINDA ASLONANIN ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI OLDUĞU

Özet: Dava, ortak çocuk …’nin velayetinin düzenlenmesi davasıdır. Velayetin düzenlenmesi davasında asıl olan çocuğun üstün yararıdır. Mahkemece çocuğun üstün yararı doğrultusunda velayetin davacı annede bırakılmasına karar verilmesi doğru ise de kararın gerekçe kısmında davanın, velayetin değiştirilmesi davası olduğunun yazılması ve hükümde velayetin davalı babada olduğunun belirtilmesi doğru olmamıştır. Ne var ki bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu kısmının düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
E: 2018/6921
K: 2018/13379
K.T.: 22.11.2018
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ :Velayetin Düzenlenmesi
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2- Tarafların 08.05.2010 tarihli … Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesinin kararı ile Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 maddesi uyarınca boşandıkları, boşanma kararının 06.06.2012 tarihinde kesinleştiği, velayeti istenen ortak çocuk …’nin 20.04.2010 doğumlu olduğu, karar tarihinde ortak çocuğun doğmaması nedeniyle velayete ilişkin bir düzenlemenin yapılmadığı anlaşılmaktadır. Davacı, boşanma kararı  verilmesinden sonra ve fakat kesinleşmesinden önce 20.04.2010 tarihinde dünyaya gelen ortak çocuk …’nin velayetinin kendisine verilmesini istemektedir O halde dava, ortak çocuk …’nin velayetinin düzenlenmesi davasıdır.Velayetin düzenlenmesi davasında asıl olan çocuğun üstün yararıdır. Mahkemece çocuğun üstün yararı doğrultusunda velayetin davacı annede bırakılmasına karar verilmesi doğru ise de, kararın gerekçe kısmında davanın, velayetin değiştirilmesi davası olduğunun yazılması ve hükümde velayetin davalı babada olduğunun belirtilmesi doğru olmamıştır. Ne var ki bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu kısmının düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. (HUMK m. 438/7).
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple, gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 2. paragrafında yer alan “Davalı babada olan velayetin” sözcüklerinin hükümden çıkarılmasına yerine “Velayetinin” sözcüğünün eklenmesine hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 22.11.2018 (Per.)

Bir cevap yazın