Yargıtay kararlarına karşı dahi direnme kararı verebilen ilk derece mahkemelerinin bölge adliye mahkemesinin bozma kararlarına karşı direnme yetkisinin bulunmayışının bir çelişki olduğu

Beş ayrı Yerel Mahkeme, 5271 sayılı CMK m.284’ün ve m.286/2’nin (a) ve (b) bentlerinin iptalini talep etmiştir. İtiraza konu hükmün Anayasaya aykırı olduğuna ilişkin Yerel Mahkemelerce ileri sürülen ortak gerekçeye göre;
“Başvuru kararlarında özetle, Yargıtay kararlarına karşı dahi direnme kararı verebilen ilk derece mahkemelerinin bölge adliye mahkemesinin bozma kararlarına karşı direnme yetkisinin bulunmayışının bir çelişki olduğu,

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2 … 926-16.pdf

Bir cevap yazın