YEDİ EMİNLİK-SAKLAMA SÖZLEŞMESİ 6098 SAYILI YASANIN 561. BU HUSUSUN ÇÖZÜMÜ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE DEĞİL, GENEL MAHKEMEYE AİTTİR

TBK-6098-MADDE 561
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Saklama Sözleşmeleri
A. Genel saklama sözleşmesi

I. Tanımı
Saklama sözleşmesi, saklayanın, saklatanın kendisine bıraktığı bir taşınırı güvenli bir yerde koruma altına almayı üstlendiği sözleşmedir.

Açıkça öngörüldüğü veya durum ve koşullar gerektirdiği takdirde, saklayan ücret isteyebilir.

T.C
YARGITAY
13.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2016/26878
KARAR NO: 2016/24163
KARAR TARİHİ:23/12/2016
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

ÖZET:Taraflar arasındaki hukuki ilişki 6098 sayılı yasanın 561. ve devamındaki maddelerde düzenlenen saklama sözleşmesi kapsamında olup, bu hususun çözümü genel mahkemeye aittir. Bu nedenle davanın esası incelenerek ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir, bozmayı gerektirmiştir.

Taraflar arasındaki yedieminlik ücretinden kaynaklanan alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi
gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı; davalının borçlu olduğu … 8.İcra dosyasından borçluya ait 9 adet gaz altı kaynak makinesi haciz edildiğini ve davacıya yediemin olarak bırakıldığını, alacaklının satış istemediği için haczin düştüğünü ve haczin düşmüş olmasına rağmen borçlunun malları almamasından dolayı 3 yıldan uzun süredir malları muhafaza etmeye devam ettiğini, bu sebeple saklama hizmetine karşılık, şimdilik 100 TL alacağın icra takibinin tebliği tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsilini talep etmiştir.

Davalı cevap vermemiştir.

Dava, yedieminlik ücreti alacağına ilişkin olup

Mahkemece; davanın görevli … İcra Hukuk Mahkemesi’nde açılması gerektiği hususu kabulü ile dava dilekçesinin 6100 sayılı HMK’nın 114/1-c ve 115/1 maddeleri uyarınca görevsizlik nedeniyle usulden reddine, karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki hukuki ilişki 6098 sayılı yasanın 561. ve devamındaki maddelerde düzenlenen saklama sözleşmesi kapsamında olup, bu hususun çözümü genel mahkemeye aittir. Bu nedenle davanın esası incelenerek ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 29,20 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 23/12/2016 gününde
oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın