YEDİEMİNLİKTEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ’NDEN DE ÖNCE ÖDENMESİ GEREKİR

YARGITAY 23. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2016/9033
KARAR NO    : 2020/2092

MAHKEMESİ              : Kocaeli 3. Asliye Hukuk 

TARİHİ                        : 22/12/2015
NUMARASI                 : 2015/143 – 2015/638
DAVACI                       : K. Vergi Dairesi Başkanlığı Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi
                                      Müdürlüğü T. Vergi Dairesi Müdürlüğü Vek. Av. T.P.
DAVALI                       : K. Yeddiemin Otopark İşl. Oto Loj. Tic. Ltd. Şti. Vek. Av. Ö.K.

Taraflar arasındaki sıra cetveline ve alacağa itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. 

– K A R A R –

Davacı vekili, hacizli aracın satılarak bütün paranın davalıya verildiğini, aracın aynından doğan MTV borcunun taksimin haricinde bırakıldığını, yediemin ücretinin fahiş şekilde düzenlenmiş olduğunu, satış bedelinin dağıtımında amme alacaklarından önce tesis edilmiş olan rehinli alacakların hakları saklı tutulmakla ancak eşya veya gayrımenkulun aynından doğan amme alacaklarının rehinli alacaklardan önce tahsil edileceğine yönelik öncelik hakkı verildiğini ileri sürerek, 25.02.2015 tarihli sıra cetvelinin iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; icra takip dosyasında taraf olmayan davacının ancak icra dosyasında yapılmış bir sıra cetvelinin olması halinde mahkemede alacağın esas ve miktarı ile birlikte sıra cetveline itiraz edebileceği, bunun dışında icra takibinde taraf olmadığından mahkemede dava açmasının mümkün olmadığı, şayet davacı, icra dosyasında sıra cetveli yapılmasını talep ediyorsa, bu durumda sıra cetveli yapılmaması yönündeki ilgili icra müdürlüğü işlemine karşı İİK’nın 16. maddesinde belirtilen şikayet yoluna başvurabileceği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Mahkeme kabulünün aksine, Motorlu Taşıtlar Vergisi bedeli paylaşıma konu aracın aynından kaynaklanması nedeniyle rüçhanlıdır. Ancak yedieminlikten kaynaklanan alacağın İİK’nın 138. maddesi kapsamında tüm alacaklıları ilgilendiren muhafaza masraflarından olduğu için MTV’den de önce ödenmesi gerekir. Ancak bu muhafaza masrafı ihale tarihinde geçerli Adalet Bakanlığı’na Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ’in 3. maddesinde mahcuz aracın günlük muhafaza ücreti belirlenmiş, 4. maddesinde ise alınacak bedelin azami haddi geçemeyeceği kabul edilmiştir. Bu nedenle, mahkemece anılan tebliğ uyarınca muhafaza bedeli kapsamında belirlenen ve öncelikle ödenen bedelin tarifeye uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği denetlendikten sonra sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile sonuca varılması yerinde görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 16.06.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın